Latvijas Šķirnes Dzīvnieku Audzētāju Savienība , Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Reģ. Nr. 40003134620, Tel. 67298723

 

 

 

 

[1] Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība” [reģistrācijas numurs 40003134620] (turpmāk - SABIEDRĪBA) valde ir saņēmusi akciju sabiedrības “Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija” [reģistrācijas numurs 40003017051] (turpmāk – Viļānu SIS) paziņojumu. Viļānu SIS ir paziņojis SABIEDRĪBAI, ka akciju sabiedrība “Agro Group Invest AS” [reģistrācijas numurs 48503019377] ir pārdevusi un Viļānu SIS ir ieguvusi īpašuma tiesības uz 57888 SABIEDRĪBAS daļām, kas veido 34 procentus no balsstiesīgā pamatkapitāla. SABIEDRĪBAS daļu pirkuma cena ir 750 000 EUR.

[2] Ievērojot minēto un to, ka SABIEDRĪBAS dalībniekiem ir tiesības izlietot pirmpirkuma tiesības SABIEDRĪBAS daļu pārdošanas gadījumā, informējam, ka SABIEDRĪBAS dalībniekiem ir tiesības izlietot pirmpirkuma tiesības līdz 2019.gada 4.septembrim, vai arī rakstveidā atteikties no to izlietošanas pirms noteiktā termiņa. Dalībniekam, kas nolemj izlietot vai atteikties no pirmpirkuma tiesības izlietošanas, ir pienākums par to paziņot SABIEDRĪBAS valdei šajā paziņojumā norādītajā termiņā. Ja šajā paziņojumā norādītajā termiņā netiek saņemts attiecīgs dalībnieka paziņojums, tad tiek uzskatīts, ka dalībnieki ir atteikušies no pirmpirkuma tiesības izlietošanas.

[3] SABIEDRĪBA vērš dalībnieku uzmanību uz to, ka dalībnieks, kurš nolēmis izlietot pirmpirkuma tiesību, pirkuma līgumā aizstāj ieguvēju [pircēju]. Vienlaicīgi ar pirmpirkuma tiesības izlietošanu dalībnieks uzņemas arī pienākumu izpildīt pirkuma līgumu tā, kā to apņēmās izpildīt ieguvējs [pircējs]. Tas nozīmē to, ka dalībniekam ir tiesības nopirkt tikai tādu SABIEDRĪBAS daļu skaitu, kāds norādīts pirkuma līgumā; dalībniekam ir pienākums samaksāt pirkuma cenu tādā kārtībā, kāda noteikta pirkuma līgumā; dalībniekam ir pienākums izpildīt citus pirkuma līguma noteikums tādā kārtībā, kāda noteikta pirkuma līgumā.

SIA ‘’Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība’’

Valdes priekšsēdētāja                                                                         Maija Brunovska

Seko mums

Meklējiet mūs šeitLatvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība


Republikas laukums 2 Rīga, 

LV-1010


+371 67298723

+371 29173811