Latvijas Šķirnes Dzīvnieku Audzētāju Savienība , Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Reģ. Nr. 40003134620, Tel. 67298723

 

 

 

Apstiprināts 2018. gada atbalsts vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai

 

GAĻAS ŠĶIRŅU LIELLOPU AUDZĒŠANAS NOZARĒ ATBALSTU PIEŠĶIR, JA:

  1. 1. ganāmpulkā pēc stāvokļa kārtējā gada 1. jūlijā ir vairāk nekā piecas zīdītājgovis vai teles, kas vecākas par 18 mēnešiem;
  2. 2. par pārraudzībā esošajām govīm, ganāmpulka īpašnieks Datu centrā ir iesniedzis normatīvajos aktos noteikto informāciju;
  3. 3. zīdītājgovs vismaz gadu atrodas pārraudzībā.

Atbalsta summa:

* 120,00 euro -  par šķirnes saimniecībā pārraudzībā esošas gaļas šķirņu ciltsgrāmatā ierakstītas tīršķirnes zīdītājgovi,

* 60,00 euro – par gaļas šķirņu tīršķirnes zīdītājgovi un tīršķirnes teli vecāku par 18 mēnešiem, kurai   vienas šķirnes asinība sasniedz vismaz 87,5 procentus,

* 25,00 euro  - par krustojuma gaļas šķirņu zīdītājgovi un teli vecāku par 18 mēnešiem,  kurai vienas gaļas šķirnes īpatsvars asinībā sasniedz vismaz 75 procentus vai kas ir divu tīršķirnes specializēto gaļas šķirņu dzīvnieku krustojums.

 

Piebilde:

  • ja atbalsta pieprasījums ir lielāks nekā piešķirtais finansējums, samaksa par vienu dzīvnieku tiek proporcionāli samazināta.

PIENA ŠĶIRŅU GOVJU AUDZĒŠANAS NOZARĒ ATBALSTU PIEŠĶIR, JA:

  1. 1. Ganāmpulkā pēc stāvokļa kārtējā gada 1. martā ir vairāk nekā piecas slaucamas govis, kurām pēdējās noslēgtās standarta laktācijas dati ir izmantojami ciltsdarbā. Pirmpienei ir atbilstoši individuālās piena kontroles rādītāji.
  2. 2. Pieaugusi govs vismaz gadu atrodas pārraudzībā, bet pirmpiene nav vecāka par četriem gadiem.

Atbalsta summa:

*  59,00 euro par pārraudzībā esošu piena šķirņu slaucamo govi (tostarp pirmpieni), kurai pēdējās noslēgtās standarta laktācijas (240–305 dienas) izslaukums ir no 5000 līdz 6999 kilogramiem,

* 73,00 euro par pārraudzībā esošu piena šķirņu slaucamo govi, kurai pēdējās noslēgtās standarta laktācijas (240–305 dienas) izslaukums ir vismaz 7000 kilogramu,

* 73,00 euro  par Latvijas brūnās un Latvijas zilās šķirnes slaucamo govi, ja ir Organizācijas izsniegts atzinums.

Piebildes:

  • par nezināmas izcelsmes (XX) slaucamām govīm atbalstu nesaņem.
  • ja atbalsta pieprasījums ir lielāks nekā piešķirtais finansējums, samaksa par vienu dzīvnieku tiek proporcionāli samazināta.

Pilnu informāciju skatīt Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumos Nr.247.

Saite: https://likumi.lv/ta/id/290680-valsts-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-vaislas-lauksaimniecibas-dzivnieku-ierakstisanai-ciltsgramata-ka-ari-to-genetiskas

Seko mums

Meklējiet mūs šeitLatvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība


Republikas laukums 2 Rīga, 

LV-1010


+371 67298723

+371 29173811