Latvijas Šķirnes Dzīvnieku Audzētāju Savienība , Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Reģ. Nr. 40003134620, Tel. 67298723

 

[1] Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība” [reģistrācijas numurs 40003134620] (turpmāk - SABIEDRĪBA) valde ir saņēmusi akciju sabiedrības “Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija” [reģistrācijas numurs 40003017051] (turpmāk – Viļānu SIS) paziņojumu. Viļānu SIS ir paziņojis SABIEDRĪBAI, ka akciju sabiedrība “Agro Group Invest AS” [reģistrācijas numurs 48503019377] ir pārdevusi un Viļānu SIS ir ieguvusi īpašuma tiesības uz 57888 SABIEDRĪBAS daļām, kas veido 34 procentus no balsstiesīgā pamatkapitāla. SABIEDRĪBAS daļu pirkuma cena ir 750 000 EUR.

[2] Ievērojot minēto un to, ka SABIEDRĪBAS dalībniekiem ir tiesības izlietot pirmpirkuma tiesības SABIEDRĪBAS daļu pārdošanas gadījumā, informējam, ka SABIEDRĪBAS dalībniekiem ir tiesības izlietot pirmpirkuma tiesības līdz 2019.gada 4.septembrim, vai arī rakstveidā atteikties no to izlietošanas pirms noteiktā termiņa. Dalībniekam, kas nolemj izlietot vai atteikties no pirmpirkuma tiesības izlietošanas, ir pienākums par to paziņot SABIEDRĪBAS valdei šajā paziņojumā norādītajā termiņā. Ja šajā paziņojumā norādītajā termiņā netiek saņemts attiecīgs dalībnieka paziņojums, tad tiek uzskatīts, ka dalībnieki ir atteikušies no pirmpirkuma tiesības izlietošanas.

[3] SABIEDRĪBA vērš dalībnieku uzmanību uz to, ka dalībnieks, kurš nolēmis izlietot pirmpirkuma tiesību, pirkuma līgumā aizstāj ieguvēju [pircēju]. Vienlaicīgi ar pirmpirkuma tiesības izlietošanu dalībnieks uzņemas arī pienākumu izpildīt pirkuma līgumu tā, kā to apņēmās izpildīt ieguvējs [pircējs]. Tas nozīmē to, ka dalībniekam ir tiesības nopirkt tikai tādu SABIEDRĪBAS daļu skaitu, kāds norādīts pirkuma līgumā; dalībniekam ir pienākums samaksāt pirkuma cenu tādā kārtībā, kāda noteikta pirkuma līgumā; dalībniekam ir pienākums izpildīt citus pirkuma līguma noteikums tādā kārtībā, kāda noteikta pirkuma līgumā.

SIA ‘’Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība’’

Valdes priekšsēdētāja                                                                         Maija Brunovska

    SIA ‘’Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība’’ valde paziņo, ka dalībnieks Ivans Vorslovs atsavina sev piederošo kapitāldaļu. Pārdodamo daļu skaits – 1 (viena),  kapitāla daļas cena  noteikta nominālvērtībā - viens euro.

Pieteikšanās mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas mājas lapā, tas ir  līdz šā gada 04.septembrim.

Kapitāla daļu īpašnieki var izmantot pirmpirkuma tiesības adresējot pieteikumu SIA ‘’Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība’’ valdei uz adresi: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010, vai norādītajā adresē ierodoties  personīgi darba dienās no 9.00 līdz 16.00.

 Kontakttālrunis: 29173811

 

 

 

SIA ‘’Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība’’

Valdes priekšsēdētāja                                                                                Maija Brunovska

Paziņojums

par SIA ‘’Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība’’

kapitāla daļu turētāju kārtējās sapulces sasaukšanu

            SIA ‘’Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība’’ (vienotais reģistrācijas numurs 40001314620, juridiskā adrese:

Rīga, Republikas laukums 2, LV-1010), valde sasauc kārtējo dalībnieku sapulci un informē:

‘’Kārtējā kapitāla daļu turētāju sapulce notiks 2019.gada 19. jūlijā.       

Sapulces norises vieta: Rīga, Republikas laukums 2, trešais stāvs,  315. telpa.

Sapulces sākums plkst. 11.00, dalībnieku reģistrācija no plkst.10.00 -11.00.

           

Darba kārtībā:

 

1.

Valdes ziņojums.

  1. Zvērināta revidenta ziņojums.

  2. 2018.gada pārskata apstiprināšana.

  3. Iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas izlietošana.

  4. Dažādi jautājumi.

Pēdējās izmaiņas kapitāla daļu turētāju sarakstā izdarāmas ne vēlāk kā  2019.gada 18.jūlijā. Par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem kapitāla daļu turētāji var balsot personiski vai ar savu likumisko pārstāvju, vai pilnvarnieku starpniecību.

Ar gada pārskatu kapitāla daļu turētāji varēs iepazīties sākot no 2019.gada 16.jūlija, Rīgā, Republikas laukums 2, 10.stāvā SIA ‘’Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība birojā, bet sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

           

Papildinājumus sapulces darba kārtībai var iesniegt līdz 2019.gada 19.jūlijam.

Valdes priekšsēdētāja                                                             Maija Brunovska

           

Konkurss

Konkursa nolikums


"Dzīvnieku darbaspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumi 2019. gadā"

Nr. 1

3.julijs

Norises vieta

0307

12.julijs

Norises vieta

1207

2407

Norises vieta

24072019

SIA "Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība" ciltsdarba speciālista dalība

AS "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" organizētajos semināros!

Semināri 

Informācija Latvijas Brūnās govju šķirnes genofonda īpašniekiem!

Sakarā ar to, ka 2018. gadā Lauku atbalsta dienestā atbalsta maksājumu pieteikumi jāiesniedz

tikai elektroniskajā pieteikšanās sistēmā ( EPS ), atgādinām:

  • Akti par genofonda dzīvnieku piespiedu likvidāciju vai saistību pārņemšanu, pārdodot citam īpašniekam, jāiesniedz 10 dienu laikā;
  • Atzinumi par dzīvnieku iekļaušanu LB saglabāšanas programmā, jāiesniedz no 1. līdz 30.septembrim.

Pieteikumus par atzinumu saņemšanu jāiesūta līdz 21.septembrim SIA „Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība” elektroniski vai pa pastu, ciltsdarba speciālistei Mārai Baranovskai.

Pieteikuma paraugs un pakalpojuma izcenojums ir apskatāms sadaļā: DOKUMENTI un CENRĀDIS

Seko mums

Meklējiet mūs šeitLatvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība


Republikas laukums 2 Rīga, 

LV-1010


+371 67298723

+371 29173811